Stichting Huis van Erasmus

Vrede in de Wereld, Veiligheid in de Stad. Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme. Erasmus was een sterk pleiter voor een geweldloze burgerschap: voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens.  Kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid waren voor hem dan ook belangrijke idealen.

Het zijn precies die vaardigheden die nodig zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving om deze leefbaar te houden. Idealen die het daarom nog steeds waard zijn om door ‘Huis van Erasmus’ te worden uitgedragen naar alle burgers. Huis van Erasmus wil een steentje bijdragen aan het bevorderen van een cultuur van vrede en actieve geweldloosheid, kosmopolitisch burgerschap en veiligheid onder het motto ‘Vrede in de wereld, veiligheid in de stad’. En daarmee een brug slaan tussen verschillende culturen en bevolkingsgroepen en een bijdrage leveren aan de sociale cohesie.

Huis van Erasmus is een onafhankelijk initiatief van het Humanistisch Vredesberaad en de vredesorganisatie Pais en komt voort uit het project ‘Rondom Erasmus’, dat in 2001 werd georganiseerd in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa.

Perspectief voor de toekomst

Huis van Erasmus richt zijn aandacht in toenemende mate op jongeren en streeft er naar zoveel mogelijk samen te werken met maatschappelijke organisaties die reeds op dit veld actief zijn en hun expertise hebben. Het onderwijs is een belangrijk speerpunt.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then